Rynek można podzielić na trzy segmenty: pieniężny, kapitałowy i walutowy.

akcje

akcje

Istotą rynku pieniężnego jest obrót instrumentami finansowymi, których termin zwrotu nie przekracza jednego roku. Uwzględniając wielkość obrotów, podstawę rynku pieniężnego w Polsce tworzą przede wszystkim bony skarbowe, a następnie lokaty pieniężne na rynku międzybankowym, rynek czeków i weksli handlowych.
Bony skarbowe nazywane też wekslami skarbowymi, emitowane są przez Ministra Finansów na okresy: czterech, ośmiu, dwunastu, trzynastu, dwudziestu sześciu i pięćdziesięciu dwóch tygodni. Służą do zaciągania krótkoterminowych pożyczek, wykorzystywanych przede wszystkim dla zachowania płynności finansowej bieżących wydatków budżetu państwa.


Weksel jest dokumentem charakterystycznym dla kredytu krótkoterminowego, sporządzony w formie przewidzianej prawem, zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej osobie lub posiadaczowi weksla wymienionej na nim sumy pieniężnej.
Czek, to papier wartościowy, za pomocą którego wystawca rozporządza swoimi środkami pieniężnymi znajdującymi się w banku, polecając mu wypłacenie lub przelanie na inne konto określonej sumy pieniężnej znajdujących się w tym banku do dyspozycji wystawcy.
Jeżeli termin zwrotu zobowiązania wynosi ponad rok, mamy do czynienia z rynkiem kapitałowym.
Rynek walutowy natomiast obejmuje:
• Transakcje związane z nabywaniem i sprzedażą walut innych państw w cenach regulowania w nich zobowiązań finansowych
• Operacje, które stabilizują kurs danej waluty

Na rynku papierów wartościowych dominujący jest obrót walorami potwierdzającymi prawa własności, czyli akcjami oraz potwierdzającymi wierzytelności – obligacjami.

Akcja jest dokumentem stwierdzającym udział w spółce akcyjnej i odzwierciedla część wartości spółki. Obligacja natomiast jest papierem wartościowym, w którym wystawca – emitent – zobowiązuje się do zwrotu zaciągniętej pożyczki właścicielowi obligacji, w ustalonym z góry terminie, jak i do zapłaty odsetek.

Rynek papierów wartościowych dzieli się na dwa segmenty:
• Rynek pierwotny, na którym lokowane są nowe emisje akcji i obligacji, czyli dokonuje się pierwszych transakcji sprzedaży inwestorom
• Rynek wtórny, na którym obrót papierami wartościowymi odbywa się między inwestorami, głownie za pośrednictwem giełdy.